1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน 2 โครงการ
- พัฒนาและเสริมสร้างระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 โครงการ
- พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม จำนวน 1 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน จำนวน 4 โครงการ
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 3 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

- สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 โครงการ
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 โครงการ
- ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน หย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม จำนวน 5 โครงการ
- ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสถานที่ จำนวน 2 โครงการ
- การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 20 โครงการ
- ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น จำนวน 13 โครงการ
- พัฒนาระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 13 โครงการ
- ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง จำนวน 30 โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง

- ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 9 โครงการ
- การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 13 โครงการ
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 4 โครงการ
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จำนวน 10 โครงการ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 16 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

- พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ และสถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 30 โครงการ
- พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการให้บริการ จำนวน 4 โครงการ
- การปรับปรุงและพัฒนารายได้ จำนวน 8 โครงการ

กลยุทธ์ (Strategic)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- พัฒนาระบบการจราจร
- พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน หย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม
- ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสถานที่
- การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
- ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
- พัฒนาระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
- ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
- ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
- พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการให้บริการ
- ปรับปรุงและพัฒนารายได้

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positionning)
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
2.เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของคนในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง
5. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม

087918
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
96
6
102
7788
110
274
87918

Your IP: 162.158.162.39
2022-07-04 04:43